KÜLTÜRPARK TENİS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM

A M A Ç V E U N V A N

Madde 1- Derneğin adı ve Merkezi:

Derneğin adı “KÜLTÜRPARK TENİS KULÜBÜ DERNEĞİ” dir. Bu Tüzükte bundan sonra “Dernek” olarak anılacaktır. Kültürpark Tenis Kulübü derneğinin kısaltması, “KTK” olarak ifade edilir. Derneğin rengi, beyaz ve yeşildir.

Derneğin merkezi Konak İZMİR’ dedir. Derneğin şubesi bulunmamaktadır, ancak Genel Kurul kararı ile şubeler açılabilir.

Madde 2- Derneğin Amaç ve Konuları:

Kültürpark Tenis Kulübü Derneği bir spor derneğidir.

Derneğin amaçları şunlardır:

– Tenis, tekerlekli sandalye tenisi, masa tenisi, basketbol, voleybol, badminton, briç, bisiklet, jimnastik, satranç, yelken, tiyatro, squash ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

– Bu sporları gençler ve toplumun her yaş kademesine yaymak ve bu amaçlı burslar dağıtmak,

– Gençleri ve toplumun her kesiminin düşünsel, kültürel ve sosyal yanlarını topluma faydalı olacak şekilde geliştirmek,

– Gençlerin ve toplumun her kesiminin bu spor dallarında gerek ülke çapında gerekse ülke dışında başarı kazanmalarını sağlayacak şekilde destekte bulunmak.

Dernek, bu amaçları gözeterek aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

– Her türlü sportif ve eğitsel, ULUSAL ve ULUSLARARASI faaliyetlerde bulunmak ve organizasyonlar yapmak, her türlü spor, çalışma, karşılaşma ve yarışlar düzenlemek veya bunlara katılmak,

– Yukarıda anılan faaliyet ve organizasyonlar için gerekli sportif ve sosyal tesisler, lokaller, şubeler ile temsilcilikler kurmak,

– Üyelerinin spor, bilgi ve becerilerini arttırmak için yaz / kış okulları, kurs, kamp, konferans, seminer ve açık oturumlar düzenlemek,

– Dernek lokallerinde ve açılacak şubelerde üyelere hizmet verecek LOKAL gibi salonlar düzenlemek ve işletmesini sağlamak,

– Bu konularda kurulu ve faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz özel ve kamusal kuruluşlara iştirak etmek ve onlarla iş birliğinde bulunmak,

– Gerektiğinde 5253 sayılı yasanın 25. maddesince tanımlanan PLATFORMLAR oluşturmak,

– Yukarıda sayılan bu amaçları sağlamak için taşınmaz kiralamak, satın almak ve satmak,

– 5253 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca ve diğer yasal düzenlemeler uyarınca iktisadi işletme açmak,

– Bu amaçlar ve konular çerçevesinde bilgilendirici, haber iletici, her türlü görsel ve basılı yayınları gerçekleştirmek, dağıtmak,

– Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere konuları ile ilgili Komiteler ve Komisyonlar kurmaktır.

Dernek bu amaç ve çalışmaları dışında her ne şekilde olursa olsun siyasetle uğraşmaz. Derneğe ait mekânlarda siyasi toplantılar düzenlenemez ve bu mekânlar her türlü toplantılar için siyasi kuruluşlara kiralanamaz ve tahsis edilemez.

II. BÖLÜM

Ü Y E L İ K

Madde 3 – Üyelik Türleri:

Dernek bünyesinde ASİL Üyelik ve ONUR Üyeliği olmak üzere iki tür üyelik mevcuttur.

a) ASİL ÜYELİK : Derneğe üyelik başvurusu kabul edilen, Dernek Tüzüğündeki amaçları benimseyen ve tüzük hükümleri ile belirlenmiş üyelik koşullarına uyan, asil üyelik ödentisi ödeyen üyedir. Asil üyeler; Dernek Genel Kurul toplantılarına katılırlar, Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptirler ve oylarını bizzat kullanırlar. Asil üyeler, Genel Kurul toplantılarında organlara seçilebilirler; Yönetim ve Denetim Kurullarında, Danışma ve Seçici Kurulda görev alabilirler.

b) ONUR ÜYELİĞİ : İki farklı yolla kazanılan Onur Üyeliği bulunmaktadır. Her iki tür Onur Üyesi de; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip değildir, yıllık üye aidatlarından sorumlulukları bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Onur Üyeleri, Dernek tesis ve lokallerinden faydalanmada ışıklandırma veya dolap kiralama gibi herhangi bir ilave hizmet veya imkan için Dernek asil üyelerinden alınan katkı paylarından asil üyeler gibi sorumludurlar.

Onur Üyelikleri aşağıda belirtilen iki (2) şekilde kazanılabilir.

I – Dernek bünyesinde kesintisiz 25 yılını ve 70. yaşını doldurmuş asil üyeler Yönetim Kuruluna yapacakları yazılı bir talep ile Onur Üyeliğine geçiş yapabilirler. Bu takdirde bu kişilerin onur üyeliği herhangi bir süre kısıtlamasına tabi değildir. Onur üyesi olan bir kişi, bu üyeliğini bırakarak tekrar asil üyeliğe geçiş yapamaz, herhangi bir yolla tekrar asil üyelik sıfatı kazanamaz.

II- Dernekte asil üye sıfatı olmayan, Dernekler Kanuna göre derneklere üye olmasında herhangi bir engeli bulunmayan, Derneğe MADDİ veya MANEVİ büyük yararları ve katkıları olan kişiler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul onayı ile iki (2) senelik süre için Onur Üyesi seçilebilirler. Süresi sona eren onur üyeleri için bu süre Yönetim Kurulu kararı ile yine ikişer senelik süreler ile uzatılabilir.

Madde 4 – Üyelik Şartları:

Derneğe üye olabilmek için;

a) Yasal herhangi bir engeli olmamakla birlikte; 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip gerçek kişilerden, toplumda ve çevresinde uyumlu, trafik suçları ile kabahat veya taksirli suçlar dışında yüz kızartıcı suçlardan veya herhangi bir suç nedeniyle 3 yıldan fazla HAPİS veya AĞIR HAPİS gerektirmiş mahkûmiyet kararı almamış olmak gerekmektedir.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olma koşulunun bulunması gerekmektedir.

c) Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında düzenlenmiş özel yasalarda üyeliği engelleyen kısıtlılık durumları saklıdır.

Madde 5 – Asil Üyeliğe Başvuru ve Kabul İşlemleri:

Üye olabilmek için yukarıda 4. maddede değinilen koşullar ve niteliklere sahip olmak yeterlidir.

Üye olabilmek için gerekli prosedür, aşağıdaki gibidir:

1. İşlemler iki asil Dernek üyesinin, üye adayına ilişkin imzaladıkları yazılı teklif formunu Yönetim Kuruluna vermesi ile başlar. Üyelik için teklif edilenler arasında kamu görevlileri olduğu takdirde, ilgili Yasanın aradığı yazılı belgelerin dahi yazılı teklif formuna eklenerek Yönetim Kuruluna verilmesi gereklidir.

2. Yönetim Kurulu kendilerine iletilen teklif formlarını yedi (7) gün süre ile Derneğin ilan panosunda asılmasını sağlayarak Dernek üyelerine duyurur. Teklif edilen adaya itirazı olan üye veya üyeler, itirazlarını gerekçesiyle birlikte teklif formunun asılmasından itibaren yedi (7) günlük süre içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, itirazda bulunan üye veya üyelerin kimliklerini gizli tutmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu ihtiyaç görüldüğü durumda, üye başvurusunda bulunan kişi hakkında bilgi sağlamak amacı ile üçüncü kişiler nezdinde – özellikle de diğer spor kulüplerine – danışarak araştırma yapabilir.

3. Yedi (7) günlük askı süresi sonunda, Yönetim Kurulu oluşan durumu, kişi hakkında toplanan bilgiler ile birlikte, Danışma ve Seçici Kurula görüşünü almak üzere iletir. Danışma ve Seçici Kurul, Yönetim Kurulundan aldığı aday teklif formu ve eklerini aldığı tarihten itibaren on beş (15) gün içeresinde inceleyerek raporunu Yönetim Kuruluna iletir.

4. Danışma ve Seçici Kurulun raporunu alan Yönetim Kurulu, raporu alış tarihinden itibaren en çok sekiz (8) gün içeresinde kabul veya red kararını alır. Karar aday üyeye yazı ile bildirilir. Kişinin üye olarak kabul edilmesine karar verilmiş ise yapılan yazılı bildirimde aday üyeye ödemesi gereken giriş ödentisi tutarı ile Derneğin ilgili banka hesapları belirtilir. Aday üyenin bu tutarı Dernek hesaplarına ödemesini müteakip aday üye, Derneğin asil üyesi olarak ilgili defter ve kayıtlara kaydedilir.

Madde 6 – Üyeliğin Son Bulması:

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesiyle üyelik son bulur:

I- İSTİFA:

a) İstifa edecek olan üye yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu, istifa eden üyenin kaydının silinmesi için gerekli kararı ilk Yönetim Kurulu toplantısında alır ve üyenin kaydını siler. Üye kaydının istifa sebebi ile silinmesi, istifa eden üyenin aidat ve diğer borçlarının silinmesi anlamı taşımaz, ÜYENİN, istifa ettiği tarih itibari ile, Derneğe olan borçlara ilişkin sorumluluğu devam eder.

b) Dernek üyesi istifa ettikten sonra, istifa ettiği tarihten başlamak üzere iki yıl içerinde tekrar Derneğe üye olmak ister ise, öncelikli olarak Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunur. Yönetim Kurulunun bu başvuruyu kabul etmesi durumunda; bu kişi, istifa ettiği tarihten başvuru yaptığı tarihe kadar olan aidatlarını başvuru yaptığı yılın aidatı da dahil olmak üzere tam olarak öder. İstifa eden üyenin, tekrar derneğe üye olarak kabul edilebilmesi için, üyenin istifa ettiği dönem öncesinde de borcunun bulunmaması gerekir. Bu şartları yerine getiren kişi, Yönetim Kurulu kararı ile birlikte tekrar giriş ödentisi alınmaksızın üye olarak kayıt edilebilir.

c) Dernek üyelerine b bendinde tanınan bu hak dernek üyeleri tarafından en fazla bir kez yararlanabilir.

II- ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

a) Çıkarma Koşulları:

Aşağıdaki bir veya birden fazla maddenin gerçekleşmesi halinde ilgili üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılmasına karar verilebilir.

i) Aşağıdaki III. Bölüm, 8/b. maddede belirtilen yıllık üyelik aidatı ve spor tesislerine iştirak payını, aynı maddede belirtilmiş süre ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği şekilde ödenmemesi halinde,

ii) Yukarıdaki 4/a bendinde sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde,

iii)Dernek amaçlarına, Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve Dernek Tüzüğü hükümlerine aykırı hareket etmek, Dernek sınırları içinde dini propaganda veya siyaset yapmak ve anayasaya aykırı fiil ve eylemde bulunmak,

iv) Derneğin diğer üyelerine veya onların haklarına saygılı davranmamak, taciz edecek derecede huzur bozmak veya kargaşaya neden olmak, sportif alanların kullanımı için belirlenen kurallara, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Disiplin Yönetmeliği ve diğer kural ve talimatlara uymamak,

v) Derneği ilgilendiren işlerle meşgul olarak kendisine çıkar sağlamak.

b) Çıkarma Yöntemi:

Disiplin Sebebi ile Çıkarma

Üye tarafından, yukarıda (a) bendinin (i) alt bendinde belirtilen ihlalin haricinde kalan; ii, iii, iv ve v. alt bentlerinde sayılan ihlallerden bir veya bir kaçının gerçekleştirilmesi durumunda, Yönetim Kurulu bu ihlalin değerlendirmesi için dosyayı Disiplin Komitesine sevk eder. Disiplin Komitesi iş bu başvuruyu en geç 10 gün içerisinde gündeme alır ve bu başvuru için bir toplantı düzenler.

i. Disiplin Komitesi 10 gün içerisinde toplanarak, şikâyet edilen kişi veya kişilerden alacağı yazılı savunmalardan sonra, ilgililerin ifadeleri ile birlikte şikâyeti değerlendirir. Disiplin Komitesi, söz konusu dosya hakkındaki tavsiye niteliğindeki raporunu ilk toplantısından itibaren en geç 7 gün içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu, Disiplin Komitesinin raporunu aldıktan sonra ilk toplantısında söz konusu dosyayı gündeme alır. Yönetim Kurulu; önüne gelen dosyayı inceledikten sonra;

- Üyenin yazılı olarak uyarılmasına,

- Üyeye Kınama cezası vermeye ve Kınama ile birlikte Üyenin en fazla 6 aya kadar Derneğe girişini ve Derneğe ait, işletme, kort, spor tesisi ve benzeri imkanların kullanımının yasaklanmasına,

- Üyelikten Çıkarmaya,

- Üyenin tedbiren Kulübe girişini, kort ve spor tesislerini kullanmasının yasaklanmasına,

- Şikâyet edilen üye hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmasına, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verebilir.

Yönetim Kurulunun, üyelikten çıkarma dışındaki kararları kesindir. Yönetim Kurulu verdiği kararı üyeye ve şikâyette bulunana tebliğ eder.

Yönetim Kurulu, ÜYENİN dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar vermiş ise; Üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilen kişi, üyelikten çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde bu karara karşı Genel Kurula hitaben sunulacak bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz edebilir.

Üyelikten çıkartılan kişinin, Yönetim Kuruluna yaptığı bu itiraz, ilk yapılacak Genel Kurul Toplantısında gündeme alınır ve Genel Kurul üyelerinin oylamasına sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile Üyelikten çıkarılan kişinin üyelik hakları, Genel Kurula kadar askıya alınır ve üyelerin faydalandığı haklardan yararlanamaz. Üyeliği askıda bulunan kişi genel kurula katılamaz.

Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği sona erdirilen kişinin yaptığı itiraz, Genel Kurul Toplantısında kabul edilir ise, Yönetim Kurulu kararı ortadan kalkar ve üyenin üyelik kaydı aynen kesintisiz olarak devam eder. Üye, üyeliğinin askıda olduğu süre içerisinde aidat ve diğer ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Genel Kurul, üyenin çıkartılması yönündeki Yönetim Kurulu kararını onar ise üyenin Dernekten kaydı silinir.

Üye, Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz hakkını kullanmaz ise bu karar kesinleşir ve Üyenin dernekten üye kaydı silinir.

Disiplin kurallarının ihlali sebebi ile dernek üyeliği sona erdirilen kişi, tekrar üyelik başvurusunda bulunsa dahi asil üyeliğe veyahut onur üyeliğine kabul edilemez.

Ödemelerde Temerrüt Sebebi ile Çıkarma

Diğer taraftan, yukarıda (a) bendinin (i) alt bendinde belirtilen koşulun oluşması halinde; diğer bir ifade ile üye, işbu Tüzük hükümleri ile belirtilmiş yıllık üyelik aidatı ve sportif tesislere katkı payını Tüzükte belirtilen vadede ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararla belirlenen şekilde ödemediği takdirde; Yönetim Kurulu’nca alınacak karar gereği tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödemesi amacı ile kendisine yazılı uyarıda bulunulur. Buna rağmen ödeme gerçekleşmediği takdirde, ÜYENİN kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Üyeliği temerrüt sebebi ile sona erdirilen kişi, tekrar üye olmak istediğinde, yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurur. Bu başvuru kabul edilir ise söz konusu kişi giriş ödentisi de dahil olmak üzere, Tüzüğün 4. ve 5. Madde de belirtilen yeni üye koşullarının tamamını yerine getirdikten sonra üye olabilir. Bir üye kendisine tanınan bu haktan en fazla bir kez yararlanabilir.

Yönetim Kurulu ödenmeyen tutarları tahsil amacıyla yasal yollara başvurabilir. Ödenmeyen borçlardan dolayı ilgili üyeyi ibra etme yetkisi sadece Genel Kurul’dadır.

III. BÖLÜM

Ü Y E L İ K H A K V E B O R Ç L A R I

Madde 7 – Üyelik Hakları:

Üyeler eşit haklara sahip olup, üye eşitliğini kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz.

Derneğimiz tesislerinden yararlanma hakkı ancak Derneğimiz asil ve onur üyelerine mahsustur.

Asil üyeler, Genel Kurula katılma, yönetim organlarını seçme ve bu organlara seçilme hakkına sahiptirler. Her asil üyenin bir (1) oy hakkı olup bu hak, sahibi olan asil üye tarafından bizzat kullanılır. Onur üyelerinin seçme-seçilme ve Genel Kurullarda oy hakkı bulunmamaktadır.

Dernekten istifa eden veya çıkarılan üye Dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Madde 8 – Üye Yükümlülükleri:

a) Derneğin tüzüğüne uygun fiillerde bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti’ nin Anayasasına, yasal düzenlemelerine uygun hareket etmek,

b) Genel Kurul kararı ile belirlenen yıllık üyelik aidatını, spor tesislerine iştirak ve katkı payını en geç her takvim yılının 31 Mart tarihine kadar ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şekilde ödemek,

c) Diğer üyelerin haklarına saygılı olmak ve onların huzurunu bozmamak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Disiplin Yönetmeliği ile diğer kural ve talimatlara uygun hareket etmek,

d) Kulüp bina ve tesislerinin temizliği, kullanımı ve korunmasında, huzurun sağlanmasında gerek kendi adına gerekse sorumlu bulunduğu aile üyeleri ile beraberindeki konukları adına özen göstermek.

Asil üyeler gerek statülerinde olabilecek herhangi bir değişiklikte, gerekse üyelik kabul şartlarına olan aykırılığının doğması hallerinde, bu durumun vukuu tarihinden itibaren yedi (7) gün içeresinde Yönetim Kurulunu yazılı olarak haberdar etmek zorundadırlar.

IV. BÖLÜM

D E R N E Ğ İ N O R G A N L A R I, G Ö R E V V E Y E T K İ L E R İ

Madde 9 – Derneğin Organları:

Derneğin organları şunlardır:

A) Genel Kurul,

B) Yönetim Kurulu,

C)Denetleme Kurulu,

D) Danışma ve Seçici Kurulu’ dur.

Madde 10 – Genel Kurul:

Genel Kurul Derneğin en üst karar organıdır. Genel Kurul Derneğe borcu olmayan ve giriş ödentisi ile yıllık aidatlarının tümünü ödemiş, asıl üyelerin katılımı ile oluşur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılmaz.

Genel Kurul toplantısına ilişkin her türlü hazırlık Yönetim Kurulunca yapılır.

Madde 11 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

a) Dernek Yönetim Kurulu’nun 9 asil ve 9 yedek üyesini, Denetleme Kurulu’nun 3 asil ve 3 yedek üyesini, Danışma ve Seçici Kurulu’nun 8 asil ve 8 yedek üyesini seçer.

b) Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı nedenlerle her zaman görevden alabilir.

c) Yönetim Kurulu çalışma raporu, yıllık bilânço, gelir ve gider hesapları ile Denetim Kurulu raporunu görüşür, kabul veya reddeder.

d) Yönetim Kurulunun maddi ve idari olarak ibra etmek konusunu görüşür ve karar alır.

e) Denetleme Kurulunun ibra edilmesi konusunu görüşür ve karar alır.

f) Yönetim Kurulunca gelecek dönem için öngörülen tahmini Gelecek Dönem Bütçesini görüşür ve oylar. Aynen veya değiştirerek kabul veya reddeder.

g) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek alınması veya ipotek edilmesi, lehe ve aleyhe irtifak veya intifa hakkı tesisi, mevcut taşınmaz malların kiraya verilmesi veya Dernek adına taşınmaz kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki verir.

h) Tesis kurmak için yönetim kuruluna yetki verir.

i) Derneğin amaçları doğrultusunda doğacak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanabilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verir.

j) Yönetim Kurulunca alınmasına imkân bulunmadığı saptanan alacakların silinmesi konusunu görüşür ve oylar.

k) Dernek hizmetleri için görevlendirilen üyelerin gündelik ve yolluklarını tespit eder.

l) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üye giriş ödentisi ile yıllık üyelik aidatını, Dernekte mevcut sportif tesislere katkı payını belirler,

m) İtiraz olması halinde Yönetim Kurulunun almış olduğu üyelikten çıkarma kararlarını oylar

n) Yurt dışında veya yurt içinde temsilcilik veya şube açmaya, vakıf kurmaya karar ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verir.

o) Dernek Tüzüğünün tamamının ya da bazı maddelerinin değiştirilmesi kararını verir.

p) Derneğin FESHEDİLMESİ ve TASFİYESİ ile tasfiyenin ne şekilde yapılacağını ve dernek varlıklarının nereye verileceğini belirler.

r) Derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görür.

t) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat ve Tüzük ile kendisine verilen diğer yetkileri kullanır.

Madde 12 – Genel Kurul Toplantıları, Çağrı Şekli ve Yetersayı:

I. Genel Kurul toplantıları üç türdür:

a) Olağan Toplantı:

Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayında toplanır. Bu toplantıda 11. maddede belirtilen hususlar, gündemde yazılı olmak kaydıyla görüşülür. Anılan olağan toplantıda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem maddelerine geçilmeden önce yoklamada hazır bulunan üyelerin 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.

b) Mali Genel Kurul

Mali Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantılarının yapılmadığı senelerde Yönetim Kurulunun gerek görmesi üzerine Ocak ayında toplanır. Bu toplantıda 11. maddede belirtilen hususlar, (a) bendi hariç olmak üzere, gündemde yazılı olmak kaydıyla görüşülür. Anılan olağan toplantıda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem maddelerine geçilmeden önce yoklamada hazır bulunan üyelerin 1/10 (onda biri) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur. Şu kadar ki, Mali Genel Kurul toplantılarında organ seçimi gündeme ek madde olarak konulamaz.

c) Olağanüstü Toplantı:

Genel Kurul; Yönetim veya Denetleme Kurullarının istemi veya asıl üyelerden 1/5’nin Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır. İsteğin Denetim Kurulu veya üyelerden mevzuata uygun şekilde gelmesi halinde, Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

II. Genel Kurul Toplantısı Çağrı Usulü:

Genel Kurula, Tüzüğe göre katılma hakkına sahip olan üyeler çağrılır. Yönetim Kurulu, bu üyeleri belirlemek amacıyla, Derneğe borcu olmayan ve giriş ödentisi ile yıllık aidatlarının tümünü ödemiş, asıl üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurul toplantısının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az onbeş (15) gün önce Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere; Kulübünün internet sitesinde verilecek ilan ile ayrıca gerek görüldüğünde ilave olarak üyelerin telefonlarına yazılı mesaj sistemi yolu ile veya elektronik posta yolu ile bildirilir. İlk toplantıda çoğunluk olmaması halinde, en az yedi (7) en fazla altmış (60) gün sonra yapılacak toplantının da tarihi, saati ve yeri aynı yazılı duyuruda belirtilir.

Toplantı çoğunluk olmaması dışında, başka bir sebeple ertelenirse bu durum erteleme sebepleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, erteleme tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içerisinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantılarının yapılacağı yer, İzmir İli Konak İlçesinde olmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından serbestçe tayin edilir.

III. Genel Kurul Toplantısı Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Genel Kurul toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Derneğin mevcut YÖNETİM ve DENETİM Kurulu asil üye tam sayısı toplamının iki katından Tüzüğümüze göre yirmi dörtten (24) az olamaz.

Toplantıda kararlar, katılanların yarısının bir fazlasıyla alınır. Ancak Tüzük değişikliği, borçlanma ve derneğin fesih kararları toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Madde 13 – Genel Kurul Toplantılarında Usul:

Genel Kurula katılacak üyeler Hazirun Listesindeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı salonuna giriş yaparlar. Bu aşamada Yönetim Kurulu veya görevlendireceği kişilerce imza atan üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri kontrol edilir. Kimlik belgesini göstermeyenler, imza atmayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı olmayanlar toplantı yerine katılamazlar.

Toplantı yeter sayısının mevcut olup olmadığı bir tutanakla Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği 2 kişi tarafından tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman olmak üzere Divan Heyeti seçilir. Başkan toplantıyı yönetir ve güvenliğini sağlar, diğer Divan üyeleri Başkana yardım eder. Genel Kurul sonunda toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Heyetinin tümü tarafından imzalanır. Bu tutanak ve diğer belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi (7) gün içinde tesliminden sorumludur. Kayyum atanması ya da Medeni Kanun’un 75/2. fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen yetkiler bu kişilere devredilir.

Gerek olağan gerek mali, gerekse olağanüstü toplantılarda, toplantı günü itibarı ile bir önceki yıl veya yıllardan borcu kalan üyeler oy kullanamaz.

Seçimde oylama gizli oyla yapılır. Oylamada her üye oyunu kendisi kullanır.

Madde 14 – Genel Kurul Toplantılarının ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

Madde 15 – Şubeler:

Genel Kurul kararı ile şube açılmasına karar verilmesi halinde, Yönetim Kurulunun atayacağı en az üç (3) kişiden oluşan Müteşebbis Heyet tarafından kurulur. Derneğin amaç ve konuları kapsamında Merkezi Yönetim Kurulunun vereceği talimatlar doğrultusunda ve gerektiğinde Yönetim Kurulunun atayacağı bir veya birden fazla temsilci denetiminde görev üstlenirler.

Şube Genel Kurulları, olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay öncesinde bitirmek zorundadırlar. Şube Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde İl Dernekler Müdürlüğü’ne ve Merkez Yönetim Kurulu’na teslim etmek zorundadırlar.

Şubeler, Merkez Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı veya onun görevlendireceği tek kişi tarafından temsil edilir ve Şube oyu kullanılır.

Madde 16 – Yönetim Kurulu:

I. Oluşumu:

Adaylığı önerilmiş üyeler arasından iki (2) yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, seçimi takiben en geç yedi (7) gün içerisinde görev bölümünü gerçekleştirmek üzere toplanıp bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer; kalanlar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürürler. Yönetim Kurulu Başkanının toplamda iki (2) dönemden daha fazla aynı görevde bulunması mümkün değildir.

II. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Çalışma Şekli:

Yönetim Kurulu Dernek işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve ayda en az bir defa olmak üzere üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır (yarım tama tamamlanır) ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim Kurulu ihtiyaç duyacağı hallerde oy hakkı bulunmadan Denetim Kurul üyelerini de toplantılarına davet eder.

III. Yönetim Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

· Yukarıda belirlenen Üyelik Son Bulma koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde,

· Yönetim Kurul toplantılarından birbirini izleyen üç (3) oturumuna mazeretsiz olarak devam etmeme halinde,

· Yönetim Kurul Üyeliğinden İSTİFA etmekle,

Yönetim Kurul üyeliği son bulur. Bu durumun ortaya çıkmasından, tespit edilmesinden veya istifa halinde Yönetim Kuruluna bildirilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde Yönetim Kurulu karar alarak boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yedek üyelerden birinin atanması zorunludur.

IV. Üye Sayısında Azalma Olduğunda İzlenecek Yöntem

Her hangi bir nedenle Yönetim Kurulu’ndan bir veya daha fazla üyenin ayrılması halinde seçildikleri Genel Kurulda kabul edilen sıralamaya göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurul üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedek üyelerin de göreve çağrılmalarına rağmen beşten (5) aşağıya düşmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar belirlenmesi için otuz (30) günü aşmayacak sürede Olağanüstü Genel Kurul yapılması zorunludur.

Üye sayısı beşten (5) aşağıya düştüğünde, oluş tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde mevcut Yönetim Kurul üyeleri yetkili Mahkemeden atama kararından itibaren otuz (30) gün içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmak üzere yapılmasını sağlamak ve Olağanüstü toplantı tarihine kadar Derneği idare etmek üzere üç (3) kişilik KAYYUM Heyetinin atanmasını talep etmek zorundadır.

Madde 17 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Derneği yürürlükteki yasalar ve tüzük hükümlerine göre yönetir ve temsil eder.

b) Derneğin amacına uygun faaliyet konularıyla kendisine tanınan yetkileri kullanır.

c) Derneğin Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter Defteri, Kasa Defteri ve diğer Dernekler Yasasında ve Yönetmeliğinde ve ilgili mevzuatta öngörülen defter ve kayıtlarını Noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü’nden onaylatır; bunların mevzuata uygun ve düzenli tutulmasını ve günü gününe işlenmesini sağlar.

d) Derneğin yılsonu itibarı ile gelir / gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri Beyanname ile her yıl NİSAN ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine verilmesini sağlar. Genel Kurul’da kabul edilmiş bütçeye göre mali tasarruflar yapar.

e) Tesislerin korunması, gelişimi ve yönetimi için gerekli önlemleri alır, gerektiğinde Şube ve Temsilci niteliği olmaksızın Ege Bölgesinin il ve ilçelerde yaz / kış okulu açılması için kira sözleşmeleri dahil gerekli anlaşmaları yapar

Derneğin amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde ve iş birliğinde bulunmasına karar verir. Derneğin, Dernekler Kanunu ve bağlı mevzuatı çerçevesinde yurt içinden veya yurtdışından sportif dernek ve kurumlara üye olmasına, FEDERASYONA katılmasına; katıldığı dernek, kurum veya federasyonlardan ayrılması konularında karar verir .

f) Dernek mallarını, varlıklarını yönetir ve gerekli önlemleri alır. Hizmet birimlerinden uygun görülenlerin işletmelerini başka kişi veya kuruluşlara verir, kira sözleşmesi yapar.

g) Alındı belgelerinin bastırılmasına karar verir.

h) Genel Kurulu toplantıya çağırır ve Genel Kurul toplantıları için gereken yasal tüm işlemleri gerçekleştirir. Genel Kurul toplantılarının GÜNDEMİNİ hazırlar ve Genel Kurulun aldığı kararları uygular.

i) Genel Kurul toplantılarından önce Derneğin Çalışma Raporunu, GELİR-GİDER Hesaplarını içeren BİLANÇO ile gelecek döneme ait tahmini BÜTÇEYİ hazırlar.

j) Dernek adına sulh ve ibra yetkisini kullanır.

k) Tahsiline olanak kalmayan alacakları saptayarak tasfiyeleri için Genel Kurula öneride bulunur. Eskimiş eşyaları uygun gördüğü yerlere bağışlar.

l) Gerek yıllık üye aidatı, gerekse üye giriş ödentilerinin ödeme şekil ve usullerini yasal çerçevede ve Genel Kurulun verdiği yetki dairesinde tespit eder.

m) Hangi nedenle olursa olsun derneğe borçlu olan üyeleri Tüzük hükümlerine göre öngörülen süre içinde borçlarını ödemeye yazılı olarak çağırır. Sürenin bitiminde yasal yollara başvurmak ve/veya ilgili üyenin çıkarılması işlemlerine başlamak görev ve yetkilerindendir.

n) Derneğin amaç ve konusu kapsamında sportif, sosyal ve kültürel gelişmelere ait girişimlerde bulunur. Genel Kurulun verdiği yetki dairesinde Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu ve benzer kurum ve kuruluşlara gereken delege, gözlemci, temsilciler, vb. gibi görevliler gönderir. Oluşturacağı komitelerle gereken organizasyonları gerçekleştirir, lüzumlu durumlarda her türlü önlemi alır.

o) Dernek çalışmalarını gerçekleştirmek üzere gerekli personeli işe alır, lüzumu halinde görevine son verir. Dernek amacını yerine getirebilmesi için Dernek bünyesine sporcu ve antrenör alır veya akitlerine son verir. Dernek çalışanlarının görev tanımlarını yapar.

ö) Genel Kurul’dan alacağı yetki ile yeni tesisler kurulması ve satın alınmasına ilişkin maliyeti ve her bir üyeye isabet edecek katkı payını tespit edip tahsilini gerçekleştirir. Herhangi bir şekilde edindikleri taşınmazların tapuya tescilinden itibaren bir ay içerisinde Mülki İdari Amirine bildirir.

p) Genel Kurul tarafından yetki verildiğinde; taşınmaz mal satın alır, satar veya Derneğin amacını gerçekleştirmek için sahibi bulunduğu ve bulunacağı taşınmaz malları ipotek eder, bu taşınmazları teminat göstererek borçlanır, lehe ve aleyhe irtifak veya intifa hakkı tesis eder, ifraz ve tevhit yaptırır.

r) Derneğin uyum içinde ve amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için gerekli gördüğü kararları alır; yasalara ve Tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler ve yönergeler hazırlar.

s) Üye alınmasını gerçekleştirir. Onur üyeliği ve üyeliğe özel yöntem ile kabul edilecekler için karar verir.

t) Genel Kurul kararı ile vakıf kurabilir.

u) Genel Kurul’un FESİH ve TASFİYE kararı vermesinde lüzumlu işlemleri gerçekleştirir.

ü Kulübün sportif ve idari açıdan yönetimi için üyeleri bağlayıcı Disiplin Yönetmeliği ve diğer düzenlemeleri oluşturur ve gerektiğinde Disiplin Yönetmeliği ve diğer düzenlemelerde değişiklik yapar

v) Tüzüğün 6. maddesinin II/a bendinde belirtilen tutum ve davranışta bulunan üyeleri Disiplin Komitesine sevk eder.

y) Tüzük hükümlerine aykırı davranan üyeleri, Tüzük hükümlerini uygulayarak üyelikten çıkarır. İtiraz gelmesi halinde çıkarılan üye hakkında oluşturulmuş dosyayı Genel Kurul’a sunar.

z) Dernek hizmetlerinin daha etkin ve yaygın olarak üyelere ulaşması için Disiplin Komitesi ve gerekli gördüğü diğer komite ve komisyonları kurar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında; Disiplin Komitesini aşağıdaki prensipler dahilinde belirler.

DİSİPLİN KOMİTESİ

I. OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, kendi görev süresince çalışmak üzere, Dernek üyeleri arasından 5 yıllık kesintisiz kıdeme sahip üyeler arasından; üç (3) asil ve üç (3) yedek olmak üzere toplam altı (6) üye seçer ve Disiplin Komitesini oluşturur. Yönetim Kurulunun görevi her ne şekilde sonra ererse ersin Komitenin görev süreside Yönetim Kurulu ile birlikte kendiliğinden son bulur. Derneğin yeni seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında Disiplin Komitesini belirler.

II. ÇALIŞMA ŞEKLİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Disiplin Yönetmeliği esasına uygun olarak faaliyet gösterir.

a. Komite seçildikten sonra ilk toplantıda Komite Başkanını seçer ve komitenin koordinasyonu Kurul Başkanı tarafından sağlanır.

b. Komite en az üç ayda bir kez toplanır. Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendisine sevk edilen bir dosya olması halinde en geç 10 gün içinde derhal toplanır.

c. Komite tüm kararlarını, Disiplin Komitesi Sicil Defterine kayıt eder. Komite, asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az iki (2) üyenin oy birliği ile karar verir.

d. Disiplin Komitesi kararları, Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğinde olup Yönetim Kurulu için bağlayıcı özellik taşımaz.

III.. Disiplin Komitesi Üyeliğinin Son Bulması:

Yukarıda belirlenen Üyelik Son Bulma koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde,

· Birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmama halinde,

· Yönetim Kurulunun görevden alma kararı ile ,

Komite üyeliği son bulur. Bu durumun ortaya çıkmasından, tespit edilmesinden veya istifa halinde bu durumun Komiteye bildirilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde Komite karar alarak boşalan Kurul üyeliğine yedek üyelerden birinin atanması işlemini yapar.

Madde 18 – Denetleme Kurulu:

Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Hangi organ ve kuruluş tarafından denetim yapılmış olursa olsun Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu aşağıda belirlenen seçim esaslarına göre Yönetim Kurulu ile Danışma ve Seçici Kuruldan ayrı bir liste ile seçimli Olağan Genel Kurul ya da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda seçilir. Denetleme Kurulu adayları Yönetim Kurulu, Danışma ve Seçici Kurul adayları ile birlikte aynı listede seçime katılamaz. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu ve diğer kurullardan bağımsız olarak seçilir. Yönetim Kurulunun seçiminin yapıldığı her Genel Kurulda Denetim Kurulu seçimi de birlikte yapılır.

I. Oluşumu:

Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun hukuk, maliye, muhasebe ve idari konularında uzmanlıkları ile tanınan üyeler arasından seçilmesine özen gösterilir.

II. Denetleme Kurulu Toplantıları ve Çalışma Şekli:

Kurul ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve seçimin sonucunu Yönetim Kuruluna bildirir.

Denetleme Kurulu uygun bulduğu sıklıkta ama her halükarda altı ayı geçmeyen aralıklarla yılda en az iki kez toplantı yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, oy hakkı olmaksızın, bu kurulun da toplantılarına katılır ve görüş bildirir.

Denetleme Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oybirliği ile alınması zorunludur.

III. Denetleme Kurulu Üyeliğinin Son Bulması:

· Yukarıda belirlenen Üyelik Son Bulma koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde,

· Denetim ve lüzumu halinde birlikte yapılan Yönetim Kurul Toplantılarına mazeretsiz üç (3) kez arka arkaya devam etmemesi halinde,

Denetim Kurul üyeliği son bulur. Bu durumun ortaya çıkmasından, tespit edilmesinden veya istifa halinde kalan Denetleme Kurulu üyelerine bildirilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde Denetleme Kurulu karar alarak boşalan Denetleme Kurulu üyeliğine yedek üyelerden birinin atanması zorunludur.

IV. Üye Sayısında Azalma Olduğunda İzlenecek Yöntem

Herhangi bir nedenle Denetim Kurulu’ndan bir veya daha fazla üyenin ayrılması halinde seçildikleri Genel Kurulda kabul edilen sıralamaya göre Yedek Üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Bu şekilde yapılacak tamamlamaya rağmen asil üye sayısı ikiden (2) aşağıya düştüğü takdirde, yeniden üç (3) asil ve (3) yedek üye seçimi için olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması zorunludur.

V. Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, Derneğin Tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ve defter hesap ve kayıtlarının mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, giderlerin bütçeye uygunluğunu Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Kurul denetimlerini Türk Medeni Kanununu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat ile Tüzük hükümlerine göre yapar. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Yönetim Kurulunun aklanıp aklanmaması hususundaki önerisini, bir rapor halinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir. Denetleme Kurulu, eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcamaları Genel Kurula bildirmekle yükümlüdür.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; kasanın açılması ve içindekilerin gösterilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu, Dernek ve üyelerinin yararına lüzum gördüğü hallerde veya Dernek üye tam sayısının en az %20’sinin Denetim Kurulu’na yapacakları yazılı başvurma durumunda gündemini bizzat tespit ederek Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Madde 19 – Danışma ve Seçici Kurul:

I. Oluşumu:

Derneğin en az beş (5) yıllık üyeleri arasından Yönetim Kurulu görev süresince seçilen sekiz (8) asil ve sekiz (8) yedek üyeden oluşur.

II. Danışma ve Seçici Kurulu Toplantıları ve Çalışma Şekli:

Danışma ve Seçici Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Danışma ve Seçici Kurul, kendi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az beş (5) üyenin oy birliği ile karar verir.

Ancak yeni üye kayıt ve kabul teklifleri ile ilgili oylamalarda iki (2) veya daha fazla aleyhte oy bulunmayan üyelik teklifleri olumlu görüşle Yönetim Kuruluna bildirilir.

Bu Kurulun oylamaları gizli oyla gerçekleştirilir.

III. Danışma ve Seçici Kurul Üyeliğinin Son Bulması:

· Yukarıda belirlenen Üyelik Son Bulma koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde,

· Birbirini takip eden 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmama halinde,

Danışma ve Seçici Kurul üyeliği son bulur. Bu durumun ortaya çıkmasından, tespit edilmesinden veya istifa halinde bu durumun Danışma ve Seçici Kurulu üyelerine bildirilmesinden itibaren yedi (7) gün içinde Danışma ve Seçici Kurulu karar alarak boşalan üyeliğine yedek üyelerden birinin atanması zorunludur.

IV. Üye Sayısında Azalma Olduğunda İzlenecek Yöntem

Herhangi bir nedenle Danışma ve Seçici Kurul asil üyeliğinden bir veya daha fazla üyenin ayrılması halinde seçildikleri Genel Kurulda kabul edilen sıralamaya göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu şekilde tamamlamaya rağmen asil üye sayısının dört (4) veya daha az kalması halinde, Danışma ve Seçici Kurulunun asil ve yedek üyelerinin yeniden seçimi için Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır.

V. Danışma ve Seçici Kurulunun Görev ve Yetkileri

· Yukarıda 5. maddenin (3) numaralı bendinde belirtilen teklif edilen aday üyeler hakkında görüş bildirir.

· Danışma ve Seçici Kurulu, yukarıda değinilen durumlar dışında, Yönetim Kurulunca kendilerine yazılı olarak iletilen konuları inceler, araştırır ve görüşünü Yönetim Kurulu’nun kendisine yapmış olduğu yazılı başvurudan itibaren 15 gün içerisinde RAPOR halinde bildirir.

· Danışma ve Seçici Kurul, konusu kapsamında kalan işleri karara bağlarken asil üyelerden uygun gördüğü veya dilediği kişilerden bilgi isteyebilir. Bu hallerde, kendilerinden bilgi istenilen asil üyeler 15 gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak Danışma ve Seçici Kurula yazılı olarak yanıt vermek zorundadırlar.

V. BÖLÜM

Ü Y E Ö D E N T İ L E R İ

Madde 20 – Üye Ödentileri:

Üyeler, giriş ödentisi ve yıllık aidat olmak üzere tüm ödentilerini yapmak zorundadırlar.

Madde 21 – Giriş Ödentisi:

Giriş ödentisi, asıl üyeliğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olarak alınan ödentidir. Bu ödenti günün ekonomik koşulları göz önüne alınarak Genel Kurulca belirlenir veya belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna bırakılır.

Giriş ödentisini üye adayı, adaylık başvurusu ile birlikte Yönetim Kurulunun uygun göreceği şekil ve şartlarda öder. Her ne suretle olursa olsun üyeliğe kabul edilmeyen adayın ödentisi geri verilir. Bu durumda aday başkaca bir talepte bulunamaz.

Madde 22 – Giriş Ödentisinden Muafiyet:

Dernek üyeliğinden istifa edip, Dernek Tüzüğünün 6. Maddesinin I / b- ve c bendleri uyarınca istifa eden üyelere tanınan haklar çerçevesinde üyeliğe tekrar kabul edilenler, giriş ödentisi ödemezler.

Madde 23 – Yıllık Üye Aidatı:

Yıllık aidat, üyelerin her yıl Mart ayı sonuna kadar ödemekle yükümlü olduğu ödentidir. Miktarı Genel Kurulca belirlenir. Mart ayını geçtikten sonra yapılan ödemelerde faiz talep edilme hakkı saklıdır. Asıl üyeler yıllık ödentiyi tam öderler. Onur Üyelerinin yıllık aidatı ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Madde 24 – Üye Borçları:

Üyeler derneğe olan yıllık aidat borçlarını 23. Madde uyarınca her yılın mart ayı sonuna kadar ve diğer borçlarını da kendilerine yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dernek veznesine veya belirlenen bankalardaki özel hesaba ödemek zorundadırlar.

Bildirim adresi üyenin derneğe bildirdiği son adrestir. Bu adrese yapılan tebligat tebliğ edilememiş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır ve yasal sonuçları doğurur.

VI. BÖLÜM

M A L İ H Ü K Ü M L E R

Madde 25 – Dernek Gelirleri:

Dernek gelirleri şunlardır;

a) Asil üyelerden alınan üyelik giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı ve süresinde ödenmemesi halinde bu aidatlara eklenecek olan faizler,

b) Onur üyelerinden veya misafirlerden alınan, Dernek, lokal ve sportif tesislerden yararlanmak istenildiğinde alınan ödentiler ve bağışlar,

c) Lokal ve sportif tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilebilecek olan katkı payları,

d) Sportif yarışmalar, balo, eğlence, konser ve konferans, sportif eğitim, sergi ve kurslar ve bu gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler ile nakti ve ayni bağışlar.

e) İktisadi İşletme tarafından elde edilen; sponsorluk, reklam, kurs, antrenman, sportif ürün satışları, hizmet, kira, tahsis ve bu benzer diğer yöntemlerle elde edilen gelirlerdir.

Madde 26 – Yurt Dışından Yardım Alma:

Mülki İdare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve bankalar aracılığıyla alınması şartı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan nakdi ve ayni yardım alınabilir

Madde 27 – Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal veya hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Yönetim Kurulu kararı ile bir yıl içinde, bir yıl önce toplanan üye aidat toplamının %20’sini geçmeyecek şekilde borçlanabilir. Yatırım yapılması halinde ise vadesi üç (3) yıldan aşağı olmamak üzere bir yıl önce toplanan üye aidat toplamının %30’una kadar borçlanabilir.

Madde 28 – Gelir ve Giderlerde Usul:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu belgeler Dernekler Yönetmeliği’nin 42. maddesinde belirtilen biçimde (Ek-17) Yönetim Kurulu Kararıyla bastırılır.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’a göre) Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi (3 kopya) Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlı olarak düzenlenir. Yetkili kişi veya kişilerin tahsil ettikleri gelirleri dernek saymanına veya derneğin banka hesabına iki (2) iş günü içinde teslim etmeleri zorunludur.

Giderler fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için Dernekler Yönetmeliği’nde Ek-13 olarak örneklenen Gider Makbuzu düzenlerler.

Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı ihtiyaçlar göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir.

Dernek tarafından tutulacak defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü’nden ya da Noterden onaylanması zorunludur.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır (Yönetmeliğin 38/3 bendinde yer alan Ek-14 gibi).

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğimize yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir (Yönetmeliğin 38/son bendinde yer alan Ek-15 gibi).

Alındı ve Harcama Belgelerini saklama süresi beş (5) yıldır.

Gelir ve Gider usulüne ilişkin işlemlerin tatbikinde Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyup uymadığının kontrolü Yönetim Kurul Saymanlığınca sağlanır.

Eski ve yeni saymanlar arasında devir edilecek alındı belgeleri ile gider belgelerinin teslimi tutanakla yapılır.

Madde 29 – Defter Tutma Esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 30 – Tutulması Zorunlu Defterler:

Dernek, Dernekler mevzuatı uyarınca aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır: Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

1- Üye Kayıt Defteri – Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

2- Karar Defteri – Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3- Evrak Kayıt Defteri – Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrak asılları ve giden evrak kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen veya giden evrak çıktısı alınarak saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu defterler dışında, Yönetim Kurulunca kullanılmasına karar verilen defterler de tutulur.

Derneğin defter ve evrakı resmi makamların tetkiki hariç hiçbir amaçla dernek dışına çıkarılamaz.

Dernek tarafından tutulması zorunlu defterler dernekler biriminden veya noterden onaylı olmak zorundadır. Defterler, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliği ve Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde tutulur.

Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır ve giderleri harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olanlar hemen sağlanamıyorsa, yerel en büyük idare amirine onaylatılarak özel baskılı alındı belgesi kullanılabilir. Alındı belgesi yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak hazırlanır.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve bu karar yerel en büyük idare amirine onaylatılır.

Madde 31 – Hesap Dönemi:

Derneğimizin hesap dönemi bir takvim yılı olup her sene 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

İşletme Hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler takvim yılı sonlarında Dernekler Yönetmeliği’nde gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.

Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin takvim yılı sonlarında Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak BİLANÇO ve GELİR-GİDER Tablolarını düzenlemeleri yeterlidir.

VII. BÖLÜM

F E S İ H V E T A S F İ Y E

Madde 32 – Fesih:

Derneğin feshedilmesi, Dernek Tüzüğüne göre Derneğimiz asil üyelerinin ilk toplantıda 2/3 oranında Genel Kurula katılmaları ile (toplantı nisabı) ve Genel Kurula katılan üyelerinin de 2/3’sinin alacağı karar ile (karar nisabı) gerçekleşir.

Birinci toplantıda fesih için gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü çoğunluğu ile karar alınır.

Madde 33 – Tasfiye:

Genel Kurulun alacağı karar doğrultusunda, FESHEDİLEN veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, Dernekler Yasası ve Dernekler Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kültürpark Tenis Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa yahut Dernek Mahkeme kararı ile feshedilmişse, Derneğin tüm para, mal veya hakları, Mahkeme kararı ile Derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işleri tamamlandıktan sonra Dernekler Kütüğündeki kayıtlar silinir.

Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı halde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

VIII. BÖLÜM

Ç E Ş İ T L İ H Ü K Ü M L E R

Madde 34 – Anlaşmalar ve Sözleşmeler:

Tüzükten doğan veya Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşme ve anlaşmalar, Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile yapılır.

Bu hükme uyulmadan yapılan bütün sözleşme ve anlaşmalar Derneğin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Madde 35 – Dernek ve İşletme Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ile Derneğin İç ve Dış Denetimi:

Yönetim Kurulu;

– Üyelerle ilişkiler,

– İşletme faaliyetleri,

– Muhasebe ve Mali işler,

– İç Güvenlik,

– İç denetim,

Konularında çıkaracağı ve bu Tüzük ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayan yönetmeliklerle düzenlemeler yapar.

Çalışanların görevleri, tanınan yetkiler ve sorumluluklar bu yönetmeliklere dayanılarak hazırlanacak yönergelerde düzenler.

Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Bununla birlikte, Denetleme Kurulunun tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun kararıyla veya Genel Kurulca karara bağlanması durumunda Derneğin ve varsa işletmenin tüm faaliyetleri bağımsız dış denetimden geçirtilebilir. Dernekte dış denetim yapılması Denetleme Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bağımsız Denetim Firmasını seçme ve sözleşme imzalama konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 36 – Tüzük Değişikliği:

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda ilk toplantıda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıya katılımı şartı aranır.

Birinci toplantıda gerekli çoğunluğun oluşmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

İkinci toplantıda, tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması AÇIK olarak yapılır.

Madde 37 – İlgili Mevzuat:

Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklıdır.

İşbu Tüzükte yer almayan konular ve hususlarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde yer alan hükümler ve Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Tolga Şekercioğlu     Kıvanç Korkmaz    Mustafa Çapkan

Alpaslan Özlü    Murat Şener    Alpan Mitat Baran

Canan Boz    Zeki Akman    Nezafet Pınar Yüncü